Autorské práva

Dáta

2004-2015 © Aliancia Fair-play.

Databázy údajov zverejnené v Dataneste a dostupné prostredníctvom API kľúča (ďalej „Databázy“) sú vlastníctvom Aliancie.

Aliancia udeľuje súhlas na bezodplatnú extrakciu a reutilizáciu obsahu Databáz alebo ich častí pre všetky územia sveta a na dobu trvania týchto práv pri splnení nasledovných podmienok:

  1. Používateľ musí pri použití dát označiť nositeľa práv ako Datanest Aliancie Fair-play a vždy keď je to možné, najmä v aplikáciách využívajúcich API, nasledovným spôsobom: “Práva k databáze: 2015, Datanest.sk, Aliancia Fair-play”. Vždy, keď je to možné, uvedie používateľ pri slovách Datanest.sk hypertextový odkaz http://datanest.fair-play.sk.
  2. Používateľ smie ďalej šíriť Databázy a databázy alebo iné predmety práv, ktoré vznikli spracovaním Databáz len za rovnakých podmienok.
  3. Používateľ nesmie bez súhlasu Aliancie pri šírení Databáz a databáz alebo iných predmetov práv, ktoré vznikli spracovaním Databáz obmedziť ich používanie viac, ako je dovolené touto licenciou.


Spôsob použitia Databáz nesmie byť v rozpore s poslaním Datanestu, ako je opísané v sekcii O službe.

Na akékoľvek použitie Databáz, ktoré nespĺňa podmienky vyššie uvedených licencií, je potrebný písomný súhlas nositeľa práv.


Aplikácia + ETL

2009-2015 © Aliancia Fair-play.

Tento program je voľne šíriteľný a modifikovateľný podľa verejnej licencie GNU Lesser General Public Licence od Free Software Foundation, verzia 3 a vyššia. Zdrojový kód a dokumentácia.


Dizajn

2009 – 2015 © Aliancia Fair-play.


Autori

Aliancia Fair-play (datanest(at)fair-play.sk): prevádzkovateľ, 2003-2015
Peter Kunder (Aliancia Fair-play, kunder(at)fair-play.sk): koncept a rozvoj projektu online databáz na verejnú kontrolu verejných zdrojov Slovenska, 2003-2015

Ján Suchal (minio, jan.suchal(at)minio.sk): programovanie aplikácie, supervising, 2015
Tomáš Kramár (minio, tomas.kramar(at)minio.sk): programovanie aplikácie, supervising, 2015
Ondrej Proksa (Ondrej Proksa – IT Solutions, ondrej.porksa(at)gmail.com): spracovanie dokumentov, ETL, hlavný programátor aplikácie, 2014 – 2015
Miroslav Hetteš (mirrec(at)gmail.com): programovanie aplikácie, 2015

Ivan Gaža (Aliancia Fair-play, ivan(at)fair-play.sk): dizajn, 2013 – 2015

Michal Olah (Circulus s.r.o., olahmichal(at)gmail.com): spracovanie dokumentov, hlavný programátor aplikácie, ETL, 2010 – 2014

Michal Barla (minio – michal.barlaatminio.sk): spracovanie dokumentov, 2009 – 2010

Greg Elin (Sunlight Labs, sunlightfoundation.com): konzultácie, dohľad nad projektom
, 2009-2010
Vojto Rinik (freelancer, vojto(at)rinik.net): programátor webovej aplikácie
, 2009 – 2010
Štefan Urbánek (Knowerce Ltd., knowerce.sk): návrh architektúry, back-end, 2009 – 2010

Peter Vojtek (FIIT STUBA, pvojtek(at)fiit.stuba.sk): spracovanie dokumentov, 2009
Martin Lipták (mliptak(at)gmail.com) – ETL, 2012